Del av tidningssida med foto av man och rubriken: Funktionsrätt Åland: sänkta Paf-bidrag hotar föreningar
ÅHF Hem > Vår skrivelse till landsapsregeringen om Paf-bidragen

Vår skrivelse till landsapsregeringen om Paf-bidragen

Funktionsrätt Åland lämnade in en skrivelse till landskapsregeringen i går. Skrivelsen handlar om att medlemsföreningar i förbundet fått sänkta Paf-bidrag bilket äventyrar deras möjlighet att upprätthålla sin verksamhet. Motiveringen har i vissa fall grundat sig på att föreningar inte ska bedriva ”lagstadgad verksamhet”. Förbundet påpekar att ingen medlemsförening avser att konkurrera med ÅHS eller KST, utan att de bedriver kompletterande verksamhet. Förbundet önskar också  att förändringar av riktlinjerna för Paf-bidrag bör aviseras i god tid och att tredje sektorn ges möjlighet att vara med och påverka innehållet i riktlinjerna.

I dag innehöll både Ålandstidningen och Nya Åland nyhetsartiklar om förbundets skrivelse.

 

Här är skrivelsen i sin helhet:

Skrivelse om sänkta PAF-bidrag för föreningar som bedriver lagstadgad verksamhet

PAF-bidraget för år 2024 fördelades under januari månad. Besked om finansieringen gavs relativt tidigt och medförde positiva nyheter för många organisationer. Inom det sociala området upplevde emellertid flera föreningar en minskning av sina bidrag, särskilt de som bedriver ”lagstadgad verksamhet”. För vissa föreningar minskade PAF-bidraget i sådan utsträckning att de nu inte längre kan upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet. Detta kan resultera i ökat tryck på offentliga myndigheter, såsom ÅHS, att kompensera för den service som tidigare tillhandahållits av tredjesektorn.

Enligt Ålands landskapsregerings riktlinjer från den 15 september 2017 får tredjesektorn inte ersätta lagstadgad verksamhet utan kan endast komplettera den. Enligt vår tolkning framgår det inte tydligt i riktlinjerna att lagstadgad verksamhet per definition är förbjuden inom tredjesektorn. Detta kan möjligtvis ses i att flera föreningar har under många år bedrivit sin lagstadgade verksamhet, som de nu inte längre får utföra, med landskapsregeringens godkännande och finansiering. Principerna för fördelningen av PAF-medel har inte ändrats, men möjligtvis har tjänstemännen gjort en ny tolkning av regelverket. Om nya tolkningar av PAF:s riktlinjer ska göras måste det ske långsiktigt, och information om förändrad tolkning av riktlinjerna måste meddelas berörda föreningar i god tid innan ändringar görs.

Enligt nuvarande riktlinjer är det möjligt att bedriva verksamhet som kompletterar den lagstadgade verksamheten som bedrivs av myndigheter. Vad som menas med kompletterande verksamhet behöver förtydligas, samtidigt som det behöver klargöras vad föreningar får och inte får göra med PAF-bidrag. För föreningar som är beroende av PAF-medel är det viktigt att tydligt veta vilken typ av verksamhet de får bedriva utan att deras finansiering dras ner. Enligt Funktionsrätt Ålands uppfattning kan kompletterande verksamhet anses vara den typ av verksamhet som flera föreningar inom sociala sektorn utför. Kompletterande verksamhet handlar inte om att konkurrera med den offentliga sektorn utan snarare om att stötta och fylla de luckor som den offentliga vården inte kan täcka.

Ingen förening inom Funktionsrätt Åland avser att konkurrera varken med ÅHS eller KST. Samtidigt hänvisar vården patienter och klienter till tredjesektorn på grund av brister i sin egen verksamhet, begränsad tid och allmänna resurser. Funktionsrätt Åland upplever att vården genom åren alltmer har överfört sina lagstadgade uppgifter till tredje sektorn för att på så vis spara pengar. Det verkar finnas en förväntan inom vården att frivilliga krafter ska ställa upp för sina medlemmar. Det bör påpekas att de frivilliga krafterna också är begränsade. Utan en tydlig åtgärdsplan för hur myndigheterna ska täcka det gap som uppstår genom en sänkning av bidraget till servicegivande föreningar inom tredjesektorn finns risken att personer blir utan sin lagstadgade rätt till vård och service. Funktionsrätt Åland anser det vara av yttersta vikt att nedskärningar i PAF-bidraget inte ska drabba den enskilda människan, och därför bör servicenivån inte ytterligare försämras.

Funktionsrätt Åland vill även se en tydligare säkerställning av stödet till tredjesektorn genom fleråriga bidrag och en ändring i ansökningsprocessen för bidrag så att den bättre involverar bidragssökarna. Ett förslag är att handläggare tidigt kontaktar föreningar som riskerar nedskärningar i sin finansiering. Nu när nya riktlinjer för fördelning av PAF-medel ska utarbetas, vill Funktionsrätt Åland tillsammans med andra representanter för tredjesektorn vara med och påverka innehållet i riktlinjerna.

Mariehamn, 2 april 2024

Jan Salmén, Ordförande   
Karl Wahlman, Verksamhetsledare