English English Finnish Finnish Romanian Romanian Swedish Swedish Yiddish Yiddish

Funktionsrättskonventionen

Vårt arbete grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eller funktionsrättskonventionen som vi kallar den.
Funktionsrättskonventionen gäller på Åland sedan juni 2016. Det betyder att det åländska samhället, exempelvis lagar, ska följa konventionen och garantera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns vissa allmänna principer, som tillgänglighet, icke-diskriminering och inkludering, som utgör grunden för konventionen och vårt arbete. Vi jobbar för att dessa rättigheter ska förverkligas fullt ut.

Läs hela funktionsrättskonventionen här
Läs lättläst version av funktionsrättskonventionen här

Materialet från seminariet 16.9.2020 och rapporten om hur upplever personer med funktionsnedsättning sin situation på Åland
Läs rapporten om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin situation på Åland  (Word-dokument)
Läs presentationen från seminariet den 16.9.2020 (Powerpoint)
Se seminariet från den 16.9.2020 i sin helhet här (Youtube video)

Personligt ombud

Ibland känns samhällets stödnätverk som en djungel. Det kan vara både ensamt och svårt att ta sig igenom den. Då kan du få hjälp av personligt ombud!

Exempel på frågor som du kan få hjälp med:

 • Vilka stöd du kan ansöka om för att delta i samhället på lika villkor som andra
 • Vilken instans du kan ansöka om vilken service från
 • Vad du ska göra om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut
 • Information om sociala rättigheter och förmåner
 • Stöd och hjälp vid myndighetskontakter, till exempel FPA, med flera
 • Personligt ombud delta i dina möten hos myndigheter eller vårdgivare
 • Stödjande samtal och coachning med fokus på dins styrkor
 • Samarbete med SAMS juridiska verksamhet (Samarbetsförbundet kring funktionshinder – en intresseorganisation inom det finlandssvenska funktionshinderfältet)


Kontakta
Harriet Storsved, telefon +358 40 1897474
[email protected]

Rättighetsutbildning

Förbundet driver ett projekt i syfte att utbilda myndigheter och kommuner på Åland om FN-konventionen.

Vi vill se en ökad kunskap om personer med funktionsnedsättning i samhället, eftersom mer kunskap leder till ökad förståelse och bättre attityder.

Från funktionsrättskonventionens artiklar arbetar vi inom projektet med fokus på barn med funktionsnedsättning, tillgänglighet och arbete/sysselsättning.

Rättighetsutbildarna erbjuder kostnadsfritt utbildningstillfällen och skriftligt material för det offentliga Åland. Vi kommer gärna och berättar mera om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Kontakta
Rättighetsutbildare
telefon +358 40 1897431, [email protected]

Få hjälp med att komma i gång med rättighetsarbetet

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en grund för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga och bli rätt bemötta i samhället. Delaktighet handlar om att alla personer har rätt att delta i samhället och i beslut som handlar om dem. Målet för tillgängligheten är att alla ska kunna leva ett självständigt liv och delta på alla livets områden.

Begreppet tillgänglighet används till exempel

 • När vi beskriver hur vi kan komma in i byggnader, (arbetet eller hur vi kan övrigt röra oss i samhället). Då pratar vi (ofta) om fysisk tillgänglighet
 • Tillgänglighet innefattar även bemötande alltså den inställning man har till varandra.
 • Det innebär också om hur vi kan få tillgång till information och kommunikation
 • När det gäller tjänster speciellt i webben pratar vi ofta om digital tillgänglighet eller digital delaktighet

Tillgänglighet borde ses som är ett sätt att tänka, inte ett specialarrangemang.

Vi hjälper gärna med tillgänglighetsfrågor om den byggda miljön, lokalerna eller verksamheten. Vi ger rådgivning om hur att börja arbetet med tillgänglig information och kommunikation. Efter behov behandlar vi tillgänglighetsärenden även i förbundets tillgänglighetsgrupp som består av personer från förbundet och våra medlemsföreningar.

Andra begrepp i samband med arbetet med tillgänglighet

 • Med tillgänglig information och kommunikation menas allt från lättlästa texter, skyltar, tillgängliga PDF-filer, mötes- eller klassrumsutrustning till tillgängliga videoproduktioner och mycket mera.
 • Universell design eller universell utformning står för ett mångfaldtänkande, där man tar hänsyn till allas behov. Då blir det rätt från början.
 • Webbtillgänglighet eller digital tillgänglighet begrepp används ofta när det gäller digitala tjänster och deras användbarhet. Det kan mena allt från hemsidor, e-tjänster eller appar som utformas för det digitala samhället.

Arbete och meningsfull sysselsättning

Alla har rätt till arbete med lön eller en meningsfull sysselsättning.
Arbetsplatser ska vara öppna och tillgängliga.
Ingen ska diskrimineras i arbetslivet för att hen har eller får en funktionsnedsättning.

Barn

Samhället ska se till att alla barn får samma rättigheter oavsett funktionsnedsättning.
Barn med funktionsnedsättning ska vara delaktiga och ska få uttrycka sina åsikter i sådant som rör dem.

Under 2020–2021 arbetar vi med ett barnboksprojekt. Vi återkommer i slutet av året med mera information om projektet.

Förenta Nationernas konvention

Vårt arbete grundar sig på Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder exempelvis att lagarna i det åländska samhället ska följa konventionen och garantera rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs lättläst version av konventionen här

Personligt ombud 

Personligt ombud informerar dig om dina rättigheter och olika servicetjänster. Personligt ombud ger kostnadsfritt stöd och hjälp vid kontakten till olika myndigheter.

Kontakta
Harriet Storsved, telefon +358 40 189 7474
[email protected]

Rättighetsutbildning 

Förbundets rättighetsutbildare informerar myndigheter och kommuner på Åland om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rättighetsutbildarna erbjuder kostnadsfritt utbildningstillfällen och material.

Kontakta
Rättighetsutbildarna Emilia Liesmäki och Gunilla G Nordlund
telefon +358 40 189 7431, [email protected]