ÅHF Hem > ÅSUB’s nya rapport handlar om barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer

ÅSUB’s nya rapport handlar om barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer

ÅSUB (Ålands statistik- och utredningsbyrå) har haft i uppdrag att utvärdera de förutsättningar som barn, elever och studerande med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har inom förundervisningen, grundskolan samt gymnasiet på Åland. Uppdragsgivare har varit utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Resultaten från barnomsorgen och grundskolan indikerar att det finns utvecklingsbehov inom samarbetet mellan hemmet och skolan i synnerhet ur pedagogernas perspektiv. Tidiga diagnoser och insatser efterlyses av både vårdnadshavarna och pedagogerna. Enligt vårdnadshavarna behövs ett mer flexibelt och inkluderande arbetssätt, vilket skulle öka förståelsen för NPF bland både personal och elever. Tillgång till speciallärare, personliga assistenter, talterapeuter och NPF-coacher ses som en förutsättning för att framgångsrikt kunna integrera barn med NPF och förebygga socialt utanförskap.

Ur barnets perspektiv har lyckade insatser i skolan ofta varit konkreta och möjliggjort flexibla lösningar. Assistenterna är ofta viktiga samt värdefulla ur barnets perspektiv. Sammanfattningsvis konstaterar de intervjuade att de stödformer som har skapats som tillfälligt stöd i undervisningen ska vara tillfälliga och att man i stödformerna behöver utgå ifrån det som fungerar bäst för det enskilda barnet.

De svarande konstaterar att en helhetslösning i utbildningssystemet bestående av barnomsorgen, grundskolan och gymnasiet behövs för barn med NPF. Det är viktigt att följa upp situationen för elever med NPF för att kunna utveckla långsiktiga strategier. Bland annat en kontinuerlig uppdatering av statistiken som samlas in om stödformerna i skolan bidrar till systematisk uppföljning. ASUB hoppas att resultaten i rapporten kommer att användas målmedvetet och strukturerat i det fortsatta arbetet för ett mer jämlikt utbildningssystem på Åland.

Källa: ASUB, 29.03.2022

Artikeln i helhet finns att läsa här.
Rapporten Barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer (pdf)