enkät-bild 2
ÅHF Hem > Enkät inför åtgärdsprogram för genomförandet av funktionsrättskonventionen

Enkät inför åtgärdsprogram för genomförandet av funktionsrättskonventionen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen) trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016. För närvarande utarbetas ytterligare ett åtgärdsprogram för genomförandet av funktionsrättskonventionen under perioden 2024–2027.

Denna undersökning samlar in information om personer med funktionsnedsättnings egna erfarenheter i vardagliga situationer, samt hur de ser på att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning generellt sett förverkligas i Finland i början av 2020-talet.

Enkäten riktar sig till personer med funktionsnedsättning. I de fall en person behöver hjälp med att besvara enkäten och/eller dela med sig av sina egna erfarenheter kan även assisterande personer, till exempel vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning, delta i enkäten.

Länk till undersökningen: https://link.webropol.com/s/vammaisoikeudet

Enkäten är uppdelad i två delar. I den första delen handlar frågorna om respondentens personliga upplevelser av förverkligandet av rättigheter i vardagen. Det andra avsnittet frågar om respondentens syn på av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i Finland i allmänhet. Du kan välja att svara på antingen den första delen eller båda delarna av enkäten. Att svara på den första delen tar cirka 15–30 minuter.

Undersökningen är en del av Helsingfors universitets forskningsprojekt, Förverkligande av rättigheter i vardagen för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen genomförs i samarbete med Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) under social- och hälsovårdsministeriet. Utifrån den information som samlats in i studien skrivs en finskspråkig rapport som används vid utarbetandet av det nationella handlingsprogrammet.

Respondenterna kan inte identifieras från de publikationer som skrivits utifrån enkätmaterialet. Mer detaljerad information om användningen av personuppgifter i denna studie finns i integritetspolicyn (integritetspolicyn.pdf).

Tack för din hjälp!