ÅHF Hem > Välkommen till förbundets vårmöte 30.5 kl. 18

Välkommen till förbundets vårmöte 30.5 kl. 18

vårmöte

måndagen den 30 maj 2022 kl. 18 i förbundets kansli på Skarpansvägen 30 eller digitalt via Teams

ÄRENDEN

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesfunktionärer
  • ordförande och viceordförande
  • sekreterare
  • två protokolljusterare
  • två rösträknare
 • 3 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet, granskning av föreningarnas fullmakter
 • 4 Godkännande av verksamhetsberättelsen för förbundet och Fixtjänst för år 2021
 • 5 Revisionsberättelse samt fastställande av bokslut för förbundet och Fixtjänst för år 2021
 • 6 Beviljande av ansvarsfrihet för 2021 års styrelse samt övriga redovisningsskyldiga
 • 7 Ärende från Ålands Synskadade:
  Valberedningsutskott
  Handikappförbundets stadgar (§7) säger att en valberedning väljs på vårmötet enligt följande: ”5. Val av valberedning inför val av styrelsemedlemmar årligen och val av ordförande vid höstmötet vartannat år”. Det framkommer inte av stadgarna hur valberedningen skall arbeta eller utformas. Ålands Synskadade anser att förbundsmötet bör ge med riktlinjer hur valberedningen skall arbeta då den väljs samt hur sammansättningen skall se ut. Till att börja med inför höstmötet 2022 men vi vill även att vårt förbund utarbetar mer långsiktiga riktlinjer som följs varje gång valberedningen tillsätts.                 
 • 8 Val av valberedning inför val av styrelsemedlemmar och ordförande vid höstmötet
 • 9 Övriga ärenden

Mariehamn den 4.5.2022
Styrelsen

 

För alla bilagor kontakta [email protected]